Ty Obchodní podmínky | TAFOTKA.cz

1.         Úvodní ustanovení

1.1.      Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti s uzavíráním kupní smlouvy nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetové služby prodávajícího. Internetová služba je prodávajícím provozována na internetové adrese www.tafotka.cz, a to prostřednictvím webového rozhraní obchodu (dále jen „webové rozhraní obchodu“).
1.2.      Prodávající: INDIGOPRINT s.r.o., se sídlem Podkovářská 674/2,190 00 Praha 9, IČ: 273 96 819, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 109964, e-mail: asistent@tafotka.cz
1.3.      Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky prodávajícího umístněné na adrese www.tafotka.cz (dále jen „webová stránka“) a další související právní vztahy.
1.4.      Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
1.5.      Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce.
1.6.      Znění obchodních podmínek může prodávající v přiměřeném rozsahu měnit či doplňovat. Změna musí být provedena ve znění obchodních podmínek zveřejněných na webových stránkách prodávajícího a kupující má právo v průběhu realizace plnění v jeho prospěch kupní smlouvu vypovědět ve lhůtě 5 (pěti) dnů od zveřejnění změny nebo ke dni předání plnění, pokud tento den nastane dříve, než uplyne stanovená pětidenní lhůta. Práva a povinnosti vyplývající ze znění obchodních podmínek do zveřejnění změny zůstávají nedotčena.
 

2.         Uživatelský účet

2.1.      Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání výrobků (dále jen „uživatelský účet“). Kupující může provádět objednávání výrobků též bez registrace přímo z webového rozhraní.
2.2.      Při registraci na webové stránce a při objednávání výrobků je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání výrobků jsou prodávajícím považovány za správné.
2.3.      Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.
2.4.      Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
2.5.      Prodávající je oprávněn zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 1 (jeden) rok nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (nebo obchodních podmínek).
2.6.      Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.
 

3.         Uzavření kupní smlouvy

3.1.      Webové rozhraní obsahuje seznam výrobků nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivých nabízených výrobků. Ceny nabízených výrobků jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty. Nabídka prodeje výrobků a ceny těchto výrobků zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
 3.2.     Webové rozhraní obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním výrobků. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním výrobků uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy jsou výrobky doručovány v rámci území České republiky.
3.3.      Pro objednání výrobků vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
a) objednaných výrobcích,
b) způsobu úhrady kupní ceny výrobků,
c) údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaných výrobků
d)        informace o nákladech spojených s dodáním výrobků (dále společně jen jako „objednávka“).
3.4.      Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po doručení objednávky toto doručení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).
3.5.      Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství výrobků, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
3.6.      Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací) ke zpracování následně po doručení, jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího sdělenou při procesu objednávání.
3.7.      Prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (nebo obchodní podmínky).
3.8.      Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.
 

4.         Cena výrobků a platební podmínky

4.1.      Cenu výrobků a případné náklady spojené s dodáním výrobků dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu bezhotovostním převodem nejpozději do 5 (pěti) dnů od zaslání objednávky nebo v případě dodání na dobírku kupní cenu a náklady na dodání při převzetí výrobku. Pokud nedojde k úplné úhradě ceny a nákladů spojených s dodáním ve lhůtě stanovené tímto ustanovením obchodních podmínek, kupní smlouva zaniká a prodávající je oprávněn veškeré materiály a data dodané kupujícím zlikvidovat. Ujednání o zániku smlouvy výše popsaným způsobem neplatí v případě dodání na dobírku a zde nepřevzetím a nezaplacením výrobku vzniká prodávajícímu právo od smlouvy odstoupit a provést likvidaci materiálu.
4.2.      Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním výrobků. Není-li uvedeno jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním výrobků.
4.3.      Případné slevy z ceny výrobků poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
4.4.      Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny výrobku a zašle jej zároveň s výrobkem. Kupující odesláním objednávky vyslovuje rovněž souhlas s elektronickým zasíláním účetních a daňových dokladů. Daňové doklady mohou být zasílány nezávisle na doručování výrobků a nemusí být přiloženy k výrobku. Způsob doručení určuje prodávající.
 

5.         Vlastnictví výrobků a autorská práva

5.1.      Kupující prohlašuje, že vlastní veškerá práva k užití, zpracování a zveřejnění přenášených dat, zejména pokud jde o textový a obrazový materiál. Kupující odpovídá za to, že neporuší žádná práva třetích osob, a že obsah jeho materiálů a dat není v rozporu s platnými právními předpisy České republiky. Prodávající neodpovídá za obsah tiskovin. Odpovědnost za případné porušení práv třetích osob, zejména nároky vyplývající z autorských práv, nese výhradně kupující.
5.2.      Digitální data a jiné předměty upotřebitelné k opětovnému použití jakož i polotovary a hotové výrobky nebudou u společnosti Indigoprint s.r.o. po termínu dodávky uskladněny ani nebudou prodávajícímu zasílány.
5.3       Kupující odesláním objednávky potvrzuje svůj souhlas se zpracováním dat a materiálů, které poskytne kupujícímu pro provedení plnění kupujícím.
 

6.         Odstoupení od kupní smlouvy

6.1.      Vzhledem k tomu, že prodávající upravuje předmět koupě – polygrafické výrobky výhradně dle specifikace kupujícího, je právo spotřebitele na zrušení smlouvy uzavřené při použití prostředků komunikace na dálku dle § 1837 písm. d), občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. vyloučeno.
6.2.      Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout objednávku a kdykoliv odstoupit od již uzavřených smluv po doručení tiskových dat, jejichž předmětem jsou tisková data podporující a propagující hnutí k potlačení práv a svobod člověka, pornografii či jinak porušující právní řád České republiky.
 

7.         Přeprava a dodání výrobků

7.1.      Způsob doručení výrobků určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
7.2.      Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat výrobky na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít výrobky při dodání. Nepřevezme-li kupující výrobky při dodání, je prodávající oprávněn požadovat poplatek za skladování ve výši 100 Kč (sto korun českých) za den a dále je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.
7.3.      V případě, že je z důvodu na straně kupujícího nutno výrobky doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním výrobků, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručování.
7.4.      Při převzetí výrobků od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů výrobků a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Převzetím dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka výrobků splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.
7.5.      Další práva a povinnosti stran při přepravě výrobků mohou upravit dodací podmínky prodávajícího.
 

8.         Příprava tiskových dat

8.1.      Prodávající vyrábí výrobky pouze na základě tiskových dat, která mu předá kupující.
8.2.      Nebezpečí případných chyb polygrafických výrobků v důsledku chybných tiskových dat nese výhradně kupující.
 

9.         Odpovědnost za vady, záruka

9.1.      Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy.
9.2.      Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaný výrobek je ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaný výrobek má jakost a provedení smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a provedení pro výrobek takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití výrobku uvádí nebo pro který se výrobek obvykle používá.
9.3.      V případě, že výrobek při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu výrobek uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou výrobku, nebo jeho opravou, není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny výrobku nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím výrobku o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil, zejména v důsledku nedostatečné kvality dat. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během 6 (šesti) měsíců ode dne převzetí výrobku, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze výrobku nebo pokud se neprokáže opak.
9.4.      Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny – Drtinova 8, Praha 5, 150 00.
9.5.      Prodávající nezodpovídá za vady způsobené kupujícím, při kterých kupující nezohlednil pokyny týkající se předpokladů pro přípravu a předání tiskových dat. To platí zejména pro tiskoviny, jejichž základem jsou barvy RGB, u nichž je příliš nízké rozlišení, nebo jsou použity druhy písma, které nejsou pevnou součástí dokumentu.
9.6.      Drobné barevné odchylky nejsou považovány za vadu. To platí i pro barevné odchylky od předchozí zakázky tištěné prodejcem.
 

10.       Další práva a povinnosti smluvních stran

10.1.    Kupující nabývá vlastnictví k výrobkům zaplacením celé kupní ceny výrobků a předáním a převzetím výrobků/u.
10.2.    Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízených výrobků) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.
10.3.    Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.
10.4.    Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1, e) občanského zákoníku.
10.5.    Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.
 
 
 

11.       Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení

11.1.    Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována s nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ve znění pozdějších předpisů.
11.2.    Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo. (dále společně jen jako „osobní údaje“).
11.3.    Kupující souhlasí se zpracováním těchto osobních údajů prodávajícím a to pro účely realizace práv a povinností smluvních stran vzniklých na základě smluvního vztahu. Kupující může rovněž udělit samostatný souhlas k zasílání informací a obchodních sdělení prodávajícího souvisejících s výrobky, službami nebo podnikem prodávajícího a rovněž i dalších obchodních sdělení prodávajícího a to elektronickou formou nebo prostřednictvím doručení nositelem licence k poštovní přepravě.
11.4.    Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
11.5.    Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající jako správce pověřit třetí osobu jakožto zpracovatele. V případě zvolení zpracovatele prodávající jako správce sdělí s dodržením zákonných podmínek údaje o zpracovateli. Kromě osob dopravujících výrobky nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám
11.6.    Osobní údaje budou zpracovány do doby, než bude odvolán souhlas s jejich zpracováním, nejdéle však po dobu 5 let od jejich poskytnutí. Osobní údaje budou zpracovány v elektronické podobě automatizovaným způsobem a to odděleně podle jednotlivých způsobů zpracování nebo v tištěné podobě neautomatickým způsobem rovněž odděleně podle jednotlivých způsobů zpracování.
11.7.    Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Kupující má mimo jiné právo požádat o výmaz svých osobních údajů. To se nevztahuje na výmaz osobních údajů nutných pro realizaci práv z obchodního vztahu. Kupující je oprávněn odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů písemným oznámením na emailovou adresu gdpr@tafotka.cz  také je oprávněn požadovat omezení rozsahu zpracování, pro které byl původně souhlas vydán.
11.8.    V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromí  kupujícího nebo v rozporu s platnými a účinnými právními předpisy, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
  1. požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení či informaci o zpracování osobních údajů;
  2. požadovat, aby prodávající jako správce nebo zpracovatel odstranil vzniklý závadný stav, zejména jde o blokování, provedení opravy, doplnění, zúžení způsobů zpracování osobních údajů nebo výmaz osobních údajů. Je-li žádost kupujícího shledána důvodnou a oprávněnou, prodávající jako správce nebo zpracovatel odstraní bez zbytečného odkladu závadný stav nebo provede zúžení či výmaz osobních údajů. Nevyhoví-li prodávající jako správce nebo zpracovatel žádosti kupujícího, má kupující právo vznést námitku nebo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění kupujícího obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.
11.9.    Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo na poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace informace v případě, že se jedná o další kopii.
11.10. Správcem osobních údajů je prodávající, tj. INDIGOPRINT s.r.o., se sídlem Podkovářská 674/2, Praha 9, PSČ 190 00, IČ: 27396819..
 
 

12.       Doručování

12.1.    Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní Smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu.
12.2.    Zpráva je doručena:
a) v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty, integrita zpráv zaslaných el. poštou může být zajištěna certifikátem,
b) v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetí zásilky adresátem,
c) v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát zásilku převzít,
d)        v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty deseti (10) dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.
 

13.       Závěrečná ustanovení

13.1.    Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje zahraniční prvek, pak strany sjednávají, že právní vztah se řídí obecně závaznými předpisy České republiky, kupní smlouvou a obchodními podmínkami.
13.2.     Prodávající v souladu z nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 524/2013 informuje kupující, že k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00, Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu//consumers/odr je možné využít pro řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy. 
13.3.    Prodávající je oprávněn k prodeji výrobků na základě předmětu své podnikatelské činnosti.
13.4.    Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknuta platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
13.5.    Kupní smlouva je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
13.6.    Kontaktní údaje prodávajícího:
 
Sídlo společnosti: Provozovna a korespondenční adresa
INDIGOPRINT s.r.o. INDIGOPRINT s.r.o.
Podkovářská 674/2 Podkovářská 674/2
190 00 Praha 9 190 00 Praha 9
IČ: 273 96 819 E-mail: asistent@tafotka.cz
DIČ: CZ27396819 Tel.: +420 720 999 863
   

V Praze dne 29. 1. 2019